جالب ...

☯️بر اساس نظريه نسبيت ، زمان براي افرادی كه در طبقات بالای آسمانخراشها هستند

سريعتر از افراد طبقات پايين ميگذرد و در طول عمرشان تقريبا ١ تا ٢ ساعت زودتر پير میشوند.


/ 0 نظر / 16 بازدید