علائم شایع خشم جاده‌ای ☟☟☟

⚠️رانندگی تهاجمی، شامل سرعت گرفتن ناگهانی، ترمز کردن، و سپر به سپر کردن با سایر ماشین‌ها.

⚠️جاده را گرفتن و مانع شدن عامدانه از سبقت گرفتن ماشین‌های دیگر.

⚠️به صدا درآوردن بوق ماشین به صورتی آزارنده و تهدیدآمیز.

⚠️چراغ زدن زیاد.

⚠️داد و بیداد کردن یا نشان دادن رفتارهای اخلال‌گرانه در پارکینگ‌ها و محل‌های توقف.

⚠️رانندگی با سرعت بسیار زیاد در وسط جاده برای ترساندن راننده‌های در هر دو خط جاده.

⚠️نشان‌دادن ژست‌های بی‌ادبانه.

⚠️ناسزاگویی و تهدید کلامی.

⚠️زدن به سایر ماشین‌‌ها.

⚠️خارج شدن از ماشین برای دعوا کردن، از جمله ضربه زدن به ماشین‌های دیگر.

⚠️پرتاب کردن اشیا به سمت ماشین‌های دیگر برای آسیب زدن به آنها.


اگر با چنین راننده‌ای روبه‌رو شدید، بهترین کار چیست؟ ☟


هشیارانه از واکنش نشان دادن به او خودداری کنید. در ضمن به یاد داشته باشید که رفتاری که ممکن است عمدی به نظر برسد، ممکن است صرفا یک اشتباه رانندگی باشد. 


اگر رفتار تهاجمی راننده دیگر عامدانه است، بهترین کار این است که از تماس چشمی با او اجتناب کنید و به راه خود بروید. نباید بگذارید رانندگی به مسابقه بدل شود ...


/ 0 نظر / 20 بازدید