نکته پند آموز

زندگی خود را مکتوب کنید

از روی کاغذ زندگی کنید

هر شب بنویسید

هر صبح بنویسید

نوشتن اعجاز می کند


خداوند به قلم و هر آنچه می نویسید قسم خورده است

اول نوشتن هدف و دوم فقط تلاش:

/ 0 نظر / 14 بازدید