سخنی از بزرگان

📌 سه چیز در زندگی هست که دیگر نمی توانید به دستش بیاورید:


♦️ کلمات بعد از گفته شدن,

♦️ لحظه ها بعداز گذشتن,

♦️ زمان بعد از سپری شدن.

"نلسون ماندلا "

/ 0 نظر / 11 بازدید